M'agrade... Me gusta...

M'agrade... Me gusta...

                          

Hola, em dic Laia i ara fa quasi dos anys que vaig nàixer. Va ser una experiència màgica i alhora traumàtica, s'estava tant bé dins el ventre de la meua mare. Tot i això ja porto uns mesos vivint en el que, des d'ara i fins sempre, serà el meu poble. Un poble que observo i analitzo des de la innocència dels meus petits i alegres ulls. Un poble que vaig descobrint poc a poc asseguda al meu cotxet. La veritat és que del poble m'agraden els somriures que, de tant en tant, em fa la gent que perspicaçment fa un cop d'ull a l'interior del meu vehicle de passeig. M'agraden per que els ulls que em miren són a voltes ulls de gent de la terra, i a voltes són ulls de gent nouvinguda. M'agrade perquè a voltes la llengua és la que parlen els meus pares i parlaren els meus avis, i a voltes són llengües carregades de nous accents, fonemes i sonoritats que no entenc però hem fan gràcia. M'agrada que els meus nous companys i companyes em puguen contar algun dia les costums i tradicions d'altres terres llunyanes físicament però tan properes a nivell humà. M'agrada també el silenci del nostre mar i el soroll de la nostra horta. M'agrada que encara queden persones que somien i que construeixen pacientment utopies amb la sorra de la dignitat. M'agrada creure que en el futur que m'espera; paraules com igualtat, respecte o estima siguen més realitats i menys paraules. M'agrada, com no, el meu mercat i les nostres tendetes. Més humils, però també més humanes que les grans superfícies comercials que  poc a poc ens engoleixen. M'agraden, i molt, les papallones; encara que cada cop en queden menys. No m'agrada gens el formigó però m´hauré d´acostumar. Quina murga!.

 Pels matins, quan el sol enlluerna les mirades de la gent, m'agrada mirar al cel. M'agrada la seva sinceritat, la seva transpariència. El seu silenci, la seva pau. Però no m'agrada que a voltes eixe mateix cel amistós es posa negre i deixa caure unes llàgrimes que tot ho mullen. Hem penso que el cel plora pel que veu açí baix. Almenys això crec jo. Plora perquè el formigó es menja l'horta i no deixa lloc per les papallones.  Plora per hi ha tanta soletat en un món ple de persones, tanta injustícia, tanta tristor que és natural que vulga plorar.

 També plora perque la nostra llengua no és estimada ni respectada. Plora de vergonya i de tristor. A voltes sols són llagrimes suaus i intermitents .Altres grans llagrimots, que cauen amb molta força durant una estoneta. Em sembla que mai serem capaços de que el cel, d'una vegada per totes, plore amb molta força però d'alegria. M'agrada pensar que tal volta un dia açò siga possible. Però, jo tan sols sóc una nena. Una petita nena que, mentrestant, segueix gaudint amb el blau del cel, amb les mirades de la gent i  amb els somriures d'aquells que encara recorden el que és somiar un món millor.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Hola, me llamo Laia y ahora hace casi dos años que nací. Fue una experiencia mágica y a la vez traumática, se estaba tanto bien dentro del vientre de mi madre. Aun así ya traigo unos meses viviendo en el que, desde ahora y hasta siempre, será mi pueblo. Un pueblo que observo y analizo desde la inocencia de mis pequeños y alegres ojos. Un pueblo que voy descubriendo poco a poco sentada a mi cochecito. Bien es verdad que del pueblo me gustan las sonrisas que, de vez en cuando, me hace la gente que perspicazmente da un vistazo en el interior de mi vehículo de paseo. Me gustan porque los ojos que me miran son a veces ojos de gente de la tierra, y a veces son ojos de gente recién llegada. Me gusto porque a veces la lengua es la que hablan mis padres y hablaron mis abuelos, y a veces son lenguas cargadas de nuevos acentos, fonemas y sonoridades que no entiendo pero hemos hacen gracia. Me gusta que mis nuevos compañeros y compañeras me puedan contar algún día las costumbres y tradiciones otras tierras lejanas físicamente pero tan cercanas a nivel humano. Me gusta también el silencio de nuestro mar y el ruido de nuestra huerta. Me gusta que todavía queden personas que sueñan y que construyen pacientemente utopías con la arena de la dignidad. Me gusta creer que en el futuro que me espera; palabras como igualdad, respeto o aprecio sean más realidades y menos palabras. Me gusta, como no, mi mercado y nuestras tiendas. Más humildes, pero también más humanas que las grandes superficies comerciales que poco a poco nos tragan. Me gustan, y mucho, las mariposas; aunque cada vez quedan menos. No me gusta nada el hormigón pero me tendré que acostumbrar. Qué rollo!.
Por las mañanas, cuando el sol deslumbra las miradas de la gente, me gusta mirar al cielo. Me gusta su sinceridad, su transparencia. Su silencio, su paz. Pero no me gusta que a veces ese mismo cielo amistoso que se pone negro y deja caer unas lágrimas que todo lo mojan. Pienso que el cielo llora por el que ve ahí bajo. Al menos esto creo yo. Llora porque el hormigón se come la huerta y no deja lugar por las mariposas. Llora por hay tanta soledad en un mundo lleno de personas, tanta injusticia, tanta tristeza que es natural que quiera llorar.
También llora porque nuestra lengua no es estimada ni respetada. Llora de vergüenza y de tristeza. A veces sólo son lágrimas suaves e intermitentes .Otras grandes lágrimas, que caen con mucha fuerza durante un instante. Me parece que nunca seremos capaces de que el cielo, de una vez por todas, lloro con mucha fuerza pero de alegría. Me gusta pensar que tal cerca un día esto sea posible. Pero, yo tan sólo soy una niña. Una pequeña niña que, mientras tanto, sigue disfrutando con el moratón del cielo, con las miradas de la gente y con las sonrisas de aquellos que todavía recuerdan el que es soñar un mundo mejor.